Villkor och bestämmelser

På AGUNDABORG Camp & Paddle är det enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar. Nedan ser du våra fullständiga villkor och bestämmelser!

Om AGUNDABORG Camp & Paddle

Det familjeägda företaget är beläget i Agunnaryd. Företagets postadress är Bråna Näs 1.

AGUNDABORG Camp and Paddle drivs av Roos Hogervorst, momsnummer: SE 740322570401.

Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett e-postmeddelande till camp@agundaborg.com med din fråga och dina kontaktuppgifter, och vi kommer att kontakta dig inom kort.

Beställning

- När du har slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen hittar du all information om din beställning, pris, fakturering och mötesplats.
- Uthyrningsvillkoren gäller för alla produkter och tjänster som hyrs från och levereras av AGUNDABORG Camp & Paddle/Roos Hogervorst. Genom att göra en elektronisk bokning här på vår webbplats och aktivt bekräfta att alla villkor har godkänts anses villkoren vara godkända av kunden, och ett bindande avtal har skapats.
- När du bekräftar ditt köp godkänner du att dessa villkor utgör grundvalen för avtalet mellan AGUNDABORG Camp & Paddle/Roos Hogervorst och dig.
- Om det finns något fel i orderbekräftelsen måste du omedelbart kontakta oss via e-post till camp@agundaborg.com.
- Eventuella rabatter eller erbjudanden online är tillgängliga i begränsade mängder och perioder endast och kommer inte att vara tillgängliga för bokningar som görs via telefon eller personligen.
- Var vänlig och ta med din bokningsreferens – den behöver inte skrivas ut utan kan visas på din telefon.
- Priserna är korrekta vid tidpunkten för tryck och kan ändras utan förvarning.

Allmänna villkor

Kontraktsvillkor antagna av Svenska Kanotförbundet efter förhandlingar med Konsumentverket.

1. Villkoren avser kommersiell uthyrning till konsumenten och gäller för: Kanoter, Kajaker, SUPs och relaterad utrustning.
2. Beställning: Beställningen är bindande för båda parter när kontraktet är underskrivet eller när kanotcentret har gett kunden skriftlig bekräftelse om bokningen.
3. Användning av kanoten, kajaken eller SUP: Kanoten, kajaken eller SUP får användas i Norden, om inte annat avtalats i det enskilda fallet. Kunden får inte hyra ut kanoten till andra, förutom som anges i punkt 6 angående överföring av avtalet innan uthyrningsperioden börjar.
4. Betalning: Kanotcentret har rätt att begära att kunden vid kontraktsbekräftelsen betalar en avgift motsvarande:
   - 20% av den totala hyran 30 dagar före uthyrningsperioden
   - 30% av den totala hyran 29-14 dagar före uthyrningsperioden
   - 40% av den totala hyran 13-7 dagar före uthyrningsperioden
5. Avbokning: Om kunden avbokar kanoten, kajaken eller SUP 7 dagar före uthyrningsperioden eller mer, drar kanotcentret av reservationsavgiften (se punkt 4). Om uthyrningen avbokas senare än 7 dagar före uthyrningsperioden men mer än 24 timmar innan, har kanotcentret rätt att krediteras med 50% av den totala hyreskostnaden. Om uthyrningen avbokas inom 24 timmar före uthyrningens början har kanotcentret rätt att återfå det betalda beloppet, förutom en administrationsavgift på högst 100 SEK. Serviceavgiften får inte överstiga avbokningsavgiften i första stycket. Kunden ska då omedelbart få tillbaka skillnaden från kanotcentret. Om avbokning av kanoten, kajaken eller SUP före uthyrningsperioden beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständigheter som påverkar kunden eller någon i hans/hennes familj, kommer kanotcentret att återbetala det som betalats av kunden. Sjukdom, etc. ska styrkas med ett läkarintyg eller liknande.
6. Överföring av kontraktet innan uthyrningsperioden börjar: Kunden har rätt att, istället för avbokning, överföra hyresavtalet till en annan person om inte uthyraren har goda skäl att vägra att acceptera honom/henne som kund. Den ursprungliga kunden är då fri från alla förpliktelser gentemot kanotcentret.
7. Kanotens, kajakens eller SUP:s skick och utrustning: Det är kanotcentrets ansvar att vid uthyrningsperiodens början leverera den avtalade kanoten i sjövärdigt skick och i övrigt fungerande ordning samt utrustad med nödvändig säkerhetsutrustning och eventuella funktioner. Det är kundens ansvar att returnera utrustningen i samma skick.
8. Försenad eller felaktig leverans: Om kanotcentret inte tillhandahåller kanoten, kajaken eller SUP:en i enlighet med avtalet och med den överenskomna utrustningen vid avtalad tid, har kunden rätt till en kostnadsreduktion motsvarande förseningen. Om ingen korrigering görs inom 3 timmar från den överenskomna tiden har kunden rätt att häva avtalet. Avbokning får inte ske om felet är av ringa betydelse för kunden, inom

 3 timmar från den överenskomna tiden tillhandahålla annan likvärdig kanot, kajak eller SUP-utrustning. Kanotcentret är skyldigt att ge kunden rimlig ersättning för den skada som orsakats av förseningen, såvida kanotcentret inte kan bevisa att förseningen inte beror på deras försummelse. Detsamma gäller om avtalet sägs upp.
9. Åtgärder vid fel, skada och förlust: Vid fel eller skada på kanoten, kajaken eller SUP:en eller tillbehören, liksom förlust av en kanot eller tillbehör, är det kundens ansvar att så snart som möjligt meddela uthyraren. Kanotuthyrningen ska efter sådan anmälan utan dröjsmål meddela kunden vilka åtgärder han/hon bör vidta.
10. Kundens ansvar för fel, skada och förlust: Kunden är skyldig att kompensera för förlust eller skada på en kanot, kajak eller SUP, om han inte kan göra det sannolikt att han inte var oaktsam. Kunden är inte ansvarig för skador orsakade av externa olyckor utanför hans/hennes kontroll, eller för kanotcentrets kostnader i samband med en sådan olycka.
11. Kanotcentrets ansvar för fel, skada och förlust: Om fel, skada eller förlust av en kanot, kajak, SUP eller tillbehör uppstår under uthyrningsperioden och kunden inte är ansvarig enligt föregående stycke, har kunden rätt att säga upp avtalet eller begära en motsvarande nedsättning av hyran för felet, skadan eller förlusten. Kunden har också rätt till skälig ersättning för den skada han lidit till följd av felet, ersättningen för den skada han lidit till följd av felet, skadan eller förlusten, om inte kanotcentret kan visa att kunden har varit vårdslös. Avtalet får inte sägas upp om felet, skadan eller förlusten är av ringa betydelse för kunden eller om kanotcentret dagen efter meddelandet om händelsen lämnar en motsvarande ersättningskanot eller reparation av kanoten, kajaken eller SUP.
12. Återlämning före överenskommen tid på grund av sjukdom etc.: Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra liknande omständigheter som påverkar kunden eller någon medlem i hans/hennes familj under uthyrningsperioden får kunden återlämna kanoten före överenskommen tid. Uttnyttjad uthyrningstid anses löpa till dagen efter återlämningen. Sjukdom, etc. ska styrkas med läkarintyg eller liknande.
13. Återlämning vid slutet av uthyrningsperioden etc.: Kunden måste återlämna kanoten vid uthyrningsperiodens utgång på den överenskomna hämtplatsen om inte en annan plats har avtalats. Kanoten ska vara rengjord och återlämnad i samma skick som när den hämtades, med undantag för normalt slitage. Kunden och kanotcentret ska, om möjligt, undersöka kanoten. Om kunden inte kan återlämna kanoten vid överenskommen tid, ska han/hon omedelbart meddela uthyraren. Om kanotcentret inte tillåter kunden att förlänga uthyrningsperioden eller återlämna kanoten till en annan plats än överenskommen, ska hyran betalas med dubbelt belopp från dagen efter att kanoten skulle ha återlämnats till dagen då den återlämnas till kanotcentret. Beloppet beräknas dagligen i förhållande till den överenskomna hyran. Om återlämning av kanoten, kajaken eller SUP:en inte sker på grund av dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra liknande omständigheter som påverkar kunden eller någon i deras familj kommer kostnaden att vara enkel hyra under den tid hindret varar. Efter en vecka kommer hyran att ändras med dubbelt belopp. Sjukdom, etc. ska styrkas med läkarintyg eller liknande. Om kunden har övergivit kanoten, kajaken eller SUP:en är det kanotcentrets ansvar att hämta fartyget så snabbt som möjligt för att minska kundens ansvar. Kunden är i så fall skyldig att kompensera kanotcentret för de kostnader som var nödvändiga för att återställa kanoten till en plats där den kan tas i bruk igen.
14. Tvist: Alla tvister som rör tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor, parterna ska först försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte är överens kan tvisten tas upp av Reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av en sådan natur att det kan behandlas av nämnden, eller av en allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid svensk lag som gäller. Skador eller dödsfall som kunden drabbas av kan aldrig vara kanotcentrets fel. Vårdnadshavaren är alltid ansvarig för sitt barns beteende och är skyldig om något går fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och deras utrustning om den inte returneras i gott skick.

**Fotografering:** Agundaborg Camp & Paddle/Roos Hogervorst kan ta fotografier, som förblir Agundaborg Camp & Paddle/Roos Hogervorsts egendom och eventuellt kan användas i framtida marknadsföringsmaterial, inklusive sociala nätverkssidor. Bilder kommer att publiceras på vår Instagram/Facebook-sida, och om du instämmer mot en särskild bild, låt oss veta så raderar vi den omedelbart.