Almänna villkor för uthyrning av kanoter, kayaker och SUP brädar

 

På AGUNDABORG Camp & Paddle är det enkelt, tryggt och fritt från obehagliga överraskningar. Nedan ser du våra fullständiga villkor!

 

Om AGUNDABORG Camp & Paddle

Familjeföretaget ligger i Agunnaryd. Företagens postadress är Bråna Näs 1.

AGUNDABORG Camp and Paddle drivs av Roos Hogervorst, momsnummer: SE 740322570401

Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mail till camp@agundaborg.com med din fråga och dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

 

Ordning

·         När du har slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen hittar du all information om din beställning, pris, fakturering och mötesplats.

·         Hyresvillkoren gäller för alla produkter och tjänster som hyrs av och levereras av AGUNDABORG Camp & Paddle/ Roos Hogervorst. Genom att göra en elektronisk bokning här på vår hemsida och aktivt bekräfta att alla villkor har godkänts anses villkoren vara godkända av kunden och ett bindande avtal har skapats. 

·         När du bekräftar ditt köp accepterar du att dessa villkor ligger till grund för ett avtal mellan AGUNDABORG Camp & Paddle/ Roos Hogervorst och dig själv.

·         Om det finns något fel i orderbekräftelsen måste du kontakta oss omedelbart via e-post till camp@agundaborg.com

·         När du har köpt onlinebiljetter får de inte användas i samband med något annat erbjudande. Ingen biljett får säljas vidare.

·         Eventuella rabatter eller erbjudanden online är endast tillgängliga för begränsade kvantiteter och perioder och ska inte vara tillgängliga på bokningar som görs via telefon eller personligen.

·         Vänligen ta med din bokningsreferens - detta behöver inte skrivas ut och kan visas på din telefon.

·         Priserna är korrekta vid tidpunkten för att gå till pressen och kan ändras utan anmälan.

 

Almänna villkor för uthyrning av kanoter, kayaker och SUP brädor

Avtalsvillkor antagna av Svenska Kanotförbundet. 

 

1. Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument och gäller för: Uthyrning av kanoter, kayaker, SUPs med tillhörande utrustning.   

2. Beställning Beställningen är bindande för båda parter när avtal är undertecknat eller uthyraren skriftligen bekräftat hyresmannens beställning. 

3. Kanotens, kayakens eller SUPs användning. Kanoten får användas i Norden om ej annat avtalats i det enskilda fallet. Hyresmannen får inte hyra ut kanoten till annan utom enligt vad som sägs i punkt 6 angående överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början. 

4. Betalning Uthyraren äger rätt att begära att hyresmannen vid avtalets ingående erlägger en bokningsavgift uppgående till: 

20% av den totala fran 30 dagar före hyrestiden 

30% av den totala fran 29-14dagar före hyrestiden

40% av den totala fran 13-7 dagar före hyrestiden

5. Avbeställning Om hyresmannen avbeställer kanoten, kayaken eler SUP 7 dagar före hyrestidens början eller mer äger uthyraren tillgodoräkna sig den erlagda bokningsavgiften (se punkt 4). Om kanoten aveställs senare än 7 dagar före hyrestiden men tidigare än 24 timmar innan, har uthyraren rätt att tillgodoräkna sig 50% av en totala hyres-kostnaden. Om kanoten, kayaken eller SUP avbeställs inom 24 timmar innan, har uthyraren rätt att tillgodoräkna 80% av den totala hyreskotnaden. Om avbeställd kanot, kayak eller SUP hyrs ut till ätt att annan har hyresmannen rätt att få erlagt belopp med avdrag för en expeditionsavgift omg högst 100 kr. Expeditionsavgiften får dock inte överstiga avbeställningsavgiften enligt första stycket. Hyresmannen skall i så fall omgående återfå mellanskillnaden från uthyraren. Vid avbeställning av kanot före hyrestiden pga dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande6.  omstandighet som drabbat hyresmannen eller någon i dennes familj skall uthyraren återbetala vad som erlagts av hyresmannen. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. 

6. Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början. Hyresmannen har alltid rätt att, istället för avbeställning, overlåta hyreskontrakten till en annan person in te uthyraren har grundad anledning att vägra goda denne som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fr från alla åtaganden gentemot uthyraren. 

7. Kanotens, kayakens eller SUPs skick och utrustning Det åligger uthyraen att vid hyrestidens början avlämna den avtalade kanoten is sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning och beställd extra utrustning Sedan att kundens ansvar att en återges i samma skick. 

8. Forsenad eller felaktig leverans Tillhandahåller uthyraren inte kanoten, kayaken eller SUP i avtalsenligt skick och med avtlad utrusning vid den tidpunkt som överenskommits, är hyresmannen berättigad till sådan nedsättning av hyran som svarar mot förseningen. om rättelse inte sker inom 3 timmar från avtalad tidpunkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet. Hävning får dock inte ske som felet endasst är av ringa betydelse för hyresmannen eller om uthyraren inom 3 timmar från avtalad tidpunkt tillhandahåller annan likvärdig kanot, kayak, SUP eller utrustning. Uthyraren är skyldig att ge hyresmannen skälig ersättning för den skada han åsamkats genom förseningen, utom då uthyraren kan visa att förseningen inte beror på försummelse från hans sida. Motsvarande gäller om avtalet hävs. 

9. Åtgärder vid fel, skada och förlust Vid fell eller skada på kanot, kayak, SUP eller tillbehör, liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt underrätta uthyraren. Uthraren skall efter sådan underrättalse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder denna skall vidta. 

10. Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust Hyresmannen ansarar för kanoten, kayaken eller SUP samt tillbehör fullt ut efter det att kanoten kvitterats ut. Det innebär att hyresmannen är skyldig att ersätta samtliga kotnader som uppkommer med anledning av fel, skada eller förlust på/ av kanot, kayak eller SUP samt tillbehör under uthyrningsperioden. Hyresmannen är dock inte ersättningsskldig för fel eller skada såsom fabrikationsfel eller motsvarande på kanot, kayak eller SUP. 

11. Uthyrarens ansvar vid fel eller skada Om fel eller skada på kanot, kayak, SUP eller tillbehör uppkommer under hyrestiden, och hyresmannen inte är ansvarig enligt föregående punkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller skadan. Avtalet får dock inte hävas om felet eller skadan endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om uthyraren dagen efter underrättelse om händelsen lämnar likvärdig ersättningskanot, kayak, SUP eller reparerar kanoten, kayaken eller SUP.  

 

12. Återlämnande i förtid pga sjukdom etc. Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande oständighet som under hyrestiden drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj äger hyresmannen rät att återlämna kanoten före utgången av den överenskomma hyrestiden. Utnyttjad hyrestid skall därvid anses löpa till dagen efter återlämnandet. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. 

13. Återlämnande vid hyrestiden utgång mm. Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna kanoten, kayaken eller SUP på den plats där den avhämtas, om annan plas inte överens-kommits. Kanoten skall lämnas väl städad och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga kanoten, kayaken eller SUP. Kan hyresmannen inte återlämna kanoten, kayaken eller SUP i avtalad tid skall han obemedelbart underrätta uthyraren. Medget inte urhyraren att hyrestiden förlängs eller att kanoten, kayaken eller SUP återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, utgår hyran med dubbelt belopp från och med dagen efter den då kanoten skulle ha återlämnats till och med dagen då den återställs till uthyraren. Beloppet räknas per dygn i förhållande till avtalad hyra. Beror underlåtenhet at återlämna kanoten, kayak eller SUP i avtalad tid på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som drabbar hyresmannen eller någon i deras familj utgår enkel hyra under den tid hindret består. Efter en vecka utgår dock hyra med dubbel belopp. Sjukdom etc. skall kunna sturkas genom läkarintyg eller liknande. Om hyresmannen har övergett kanoten är uthyraren för att minska skadan skldig att snarast möjligt låta omhänderta kanoten, kayaken eller SUP. Hyresmannen är i sådant fall skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa kanoten, kayaken eller SUP till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av uthyraren.   

14. Tvist Tvist som gäller tolkningen eller tillämplingen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenkommelse. Om parterna ej enas kan tviten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den Mån ärendet är av sådan beskaffenhet att et kan behandlas av nämden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid Svensk lag som gäller och regler för Sverige som används. Skador eller dödsfall som kunden råkar ut för kan aldrig bli uthyrarens fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barn agerande och står som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick. 

 

Foto Agundaborg Camp & Paddle/ Roos Hogervorst kan ta fotografier som kommer att förbli Agundaborg Camp & Paddle/ Roos Hogervorsts egendom och eventuellt användas på reklammaterial inklusive sociala nätverkssajter i framtiden.  Foton kommer att publiceras på vår Instagram / Facebook-sida och om du invänder mot att en viss bild hålls, vänligen meddela oss så raderar vi den omedelbart.